🌸🍃🍃🌸

💕به زندگی فکر کن !

ولی برای زندگی غصه نخور

دیدن، حقیقت است ،

ولی درست دیدن، فضلیت .

ادب خرجی ندارد ،

ولی همه چیز را میخرد .

مهربان باش و دوست بدار و عاشق باش ،

شاید فردایی نباشد

شاید فردایی باشد ! اما عزیزی نباشد...

صبحتون به عشق

@Asheghaneh 🍃🍃🍃