✨✨✨✨

"اصول سى گانه اعتماد به نفس"

اصل سوم :

تغییر در الگوها و ایجاد نشانه ها.

عامل تضمین اجراى اصل دوم اعتماد به نفس است.

در دنیاى خود نشانه هایى تعبیه کنید که این نشانه ها هر لحظه فریاد یادآورى بزند که آرى تو دیگر انسان سابق نیستى و تو انسان زیباى دیگرى شده اى.انسانى با هزاران ویژگى عالى، انسانى در دنیایى از اعتماد به نفس و خودباورى، انسانى با هزاران اندیشه خلاق.

"من سزاوار بهترین ها هستم"

❣❣ @Asheghaneh