گاهی همه چیز را به حالِ خود رها کن و راهِ خودت را برو ...

و در گوشِ روزگار ، بگو ؛

حالِ من خوب است و تو هرگز حریفِ حالِ خوبِ من نخواهی شد !

و بخند ؛

به خوش باوریِ سایه های بخت برگشته ای که هنوز ؛

جسارتِ آفتاب را ندیده اند ...

🦋 @Asheghaneh