_❀00:00❀_

🕕ساعت صفر عا؎قی🕕

♥دوستت دارم♥

ؚهای؎ هر چه هست

❀روی چ؎مانم ❀

🍃🌺 💖 💞 🌺🍃

‌‎‌‌‌‎‌‎‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‎‌ ‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌ ‎‌‌‌‌‎

❀ @Asheghaneh ❄