امروز را می خواهم فیروزه ای باشم
مـــثل کاشــی هــــای خــــوشرنگ
حوض مادر بزرگ پر از
 آرامش .. 

امروز را می خواهم فـــیروزه ای باشم
زیر سقف آبی آسمانم نفسی تازه کنم
پـــر از عـــطر خــ دا ...

امروز

امروز را می خواهم فیروزه ای باشم

مـــثل کاشــی هــــای خــــوشرنگ

حوض مادر بزرگ پر از

آرامش ..

امروز را می خواهم فـــیروزه ای باشم

زیر سقف آبی آسمانم نفسی تازه کنم

پـــر از عـــطر خــ دا ...

امروز را می خواهم شاد باشم

با مهر و شاعرانه قـــدم بزنم

سنگ فرش های فیروزه ای

باغ احـــساس را ...

رفیق ،

کمی با من همقدم باش ...

صبحتون شادو زیبا

🍃🌸 @Asheghaneh