💫

ده ویروس کلامی که موجب تخریب ارتباط می شود:

💥 نصیحت تکراری

💥تذکر مداوم

💥 سرزنش

💥منت گذاشتن

💥مقایسه کردن

💥جرو بحث کردن زیاد

💥برچسب منفی زدن

💥پیش بینی منفی(نفوس بد)

💥گله و شکایت مداوم

✨ @Asheghaneh