🎯موقعی که اوضاع بر وفق مراد نیست، اغلب اشخاص فکر می کنند همیشه به همین منوال خواهد بود...
اما شاید بتوان از تمثیلی برای آن استفاده کرد،
مثلا زندگی هم دارای فصلهایی است و من اکنون در فصل زمستانم... 
در

🎯موقعی که اوضاع بر وفق مراد نیست، اغلب اشخاص فکر می کنند همیشه به همین منوال خواهد بود...

اما شاید بتوان از تمثیلی برای آن استفاده کرد،

مثلا زندگی هم دارای فصلهایی است و من اکنون در فصل زمستانم...

در زمستان بعضیها یخ می زنند و بعضی دیگر اسکی بازی می کنند!!

به علاوه در پس هر زمستانی بهاری است،

همچنان که در پی هر روزی شبی است...

خورشید طلوع می کند و می توان دانه های تازه ای کاشت...

آنگاه تابستان و سپس پائیز و فصل برداشت فرا می رسد

💎 @Asheghaneh