💢 تو باید به پادشاه (خداوند) نشان دهی 
که نامزد وفادار او و بلکه وفادارترین هستی؛ 
بنابراین باید عدم خودباختگی خود را 
با قدرت تمام و بدون کمترین تزلزل نشان دهی. 

باید این را آشکار کنی، 
که فقط و فقط

💢 تو باید به پادشاه (خداوند) نشان دهی

که نامزد وفادار او و بلکه وفادارترین هستی؛

بنابراین باید عدم خودباختگی خود را

با قدرت تمام و بدون کمترین تزلزل نشان دهی.

باید این را آشکار کنی،

که فقط و فقط او را می‌خواهی

و در هر شرایطی او تنها حقیقت زندگی تو است.

در این صورت، پادشاه وفاداری تو را خواهد پذیرفت

و با تو تا ابد وفادار خواهد ماند و تو را خواهد داشت.

استاد ایلیا «میم»

🦋 @Asheghaneh