صبح را حکمتی است 🌸

از فلسفه بالاتر

صبح را زهدی است

از عرفان بالاتر

صبح را مشربی است

از طلب بالاتر

و صبح را وحدتی است

از انتشار بالاتر 🍃

صبحتون‌ بخیروشادی

❤ @Asheghaneh ❄

  دانلود ویدئو