بیاید دست دلمان را بگیریم و ببریم جای که هیچ دغدغه ای نباشد
نفس راحتی  بکشیم
حال دلمان کمی عوض شود
جایی برویم که خبری از
انتظار نباشد
عاشقی،سرگردانی نباشد
 کسی نرفته باشد ...
خودمان باشیم و یک هوای لط

بیاید دست دلمان را بگیریم و ببریم جای که هیچ دغدغه ای نباشد

نفس راحتی بکشیم

حال دلمان کمی عوض شود

جایی برویم که خبری از

انتظار نباشد

عاشقی،سرگردانی نباشد

کسی نرفته باشد ...

خودمان باشیم و یک هوای لطیف، یک دل آرام....

💞 @Asheghaneh