💞🌺🌺💞

وقتی برای دیگران لقمه ی بزرگ تر ازدهنشان باشی

آنها چاره ای ندارند جز خرد کردن تو تا برایشان اندازه شوی..!

پس مراقب معاشرت هایت باش..!

ساعت زندگیت را به افق آدم های ارزان کوک نکن..!

یا خواب می مانی..!

یا از زندگی عقب..!

🍂 @Asheghaneh