💜💐💜💐💜

بروز یڪ فکر به ذهن ممکن است ناخودآگاه باشد اما تمرڪز روی آڹ موضوع ڪاملا اختیاریست.

تمریڹ کنیم که هرگاه فکری بدبینانه نسبت ب کسی به ذهنمان خطور کرد آن را پس بزنیم و اجازه ندهیم درافکار ما ریشه بدواند.

بمحض خطور همچنین فکری خیلی سریع بخود نهیب بزنید که توقف.

مغز گرامی،تخیلات محترم ،ذهن گرانقدر لطفا ادامه نده.

واینگونه کم کم برای شما عادت میشود که کلا فکر بدونادرست نسبت ب کسی به ذهنتان راه ندهیـــــد .

💜💐💜💐💜💐💜💐

@Asheghaneh