🌺🌸🌸🌺

"الگوی زیبایی برای دیگران باش"

سعی کن کسی که تو را می ببیند ، آرزو کند مثل تو باشد …

از ایمان سخن نگو ! بگذار از نوری که در چهره داری،آن را احساس کند …

از عقیده برایش نگو ... ! بگذار با پایبندی تو،آنرا بپذیرد …

از عبادت برایش نگو ! بگذار آن را جلوی چشمش ببیند …

از اخلاق برایش نگو ! بگذار آن را از طریق مشاهده تو بپذیرد …

از تعهد برایش نگو ! بگذار با دیدن تو، از حقیقت آن لذت ببرد …

بگذار مردم با اعمال تو ، خوب بودن را بشناسند …

🌙شبتون به نیکی

❣ @Asheghaneh