🍃🌺🌺🍃

روزهای سخت

می آیند و می روند‍

تا مزه‌ی قهقه های بلند

از زیر دندان زندگی نرود...

تا طعم نان داغ صبحانه‌ی مادر

بوی تکرار و رنگ دلزدگی

به خودش نگیرد!

روزهای سخت

می آیند و می روند

که از میان هزاران،

همین چند رفیق ناب و

چند یار اصیل برایمان بمانند...

تا گاه گاهی به یادمان بیاورند

که دلبری گلهای ارغوانی باغچه

چیز کمی نیست

معجزه‌ی بزرگ خداست..!

✨ @Asheghaneh