خندیدن، خطر دیوانه قلمداد شدن را دارد،

گریستن، خطر احساساتی

قلمداد شدن را دارد،

ابراز احساسات، خطر بر

ملاشدن شخصیت را دارد،

عشق ورزیدن، خطر این

را دارد که متقابلا به ما عشق نورزند!

زیستن، خطر مردن را دارد؛

تلاش کردن، خطر شکست را دارد؛

ولی با خطر نکردن، برده‌ای خواهید

بود که گرفتار زنجیر قاطعیت شده

است و آزادی را به اسارت داده است؛

تنها یک نفر آزاد است، آن که خطر کند.

#ریچارد_لیدر

╲\╭®

🌹@Asheghaneh

®╯\╲