🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃

انسان های موفق چگونه با چالش ها در می آمیزند؟

١)نگاه آنها به چالش ها بعنوان یک مسیٔله قابل حل است. ٢)با خبرگان و راه بلدها مشورت میکنند.

٣)در مقابل چالش ها صبوری و استقامت میکنند.

٤)حس اعتماد به نفس و خود باوری برای حل مسیٔله دارند.

٥) از ارتباطات انسانی برای حل مسایٔل زندگی استفاده میکنند.

٦)استفاده از واژه چگونه بجای چرا!

٧)اعتماد و توکل کامل به عنایات و الطاف خداوند دارند.

دکتر علیرضا آزمندیان

🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃

@asheghaneh