🌺🌺🌺🌺

"جهنم در این دنیاست؛ بهشت هم.

نگرانی در مورد جهنم و خیالبافی درباره بهشت را کنار بگذار، زیرا هر دوی آن ها درون همین لحظه هستند.

هربار که عاشق می شویم، به بهشت عروج می کنیم. هربار که از کسی متنفر میشوی، به یک نفر حسادت میورزی و یا بافردی نزاع میکنی، مستقیما درون آتش جهنم نفوذ میکنی"

#ملت_عشق

#الیف_شافاک

✨ @Asheghaneh