💕🌸🌸💕

📌 چهار باور ناسالم، هسته مرکزی تمام مشکلات روانشناختی هر فرد را تشکیل می‌دهد:
1️⃣ پرتوقعی (انتظار غیرمنطقی)
2️⃣ فاجعه پنداری (وحشتناک دیدن وقایع)
3️⃣ سطح پایین تحمل ناکامی (بی تحملی)
4️⃣ کم‌ارزش

💕🌸🌸💕

📌 چهار باور ناسالم، هسته مرکزی تمام مشکلات روانشناختی هر فرد را تشکیل می‌دهد:

1️⃣ پرتوقعی (انتظار غیرمنطقی)

2️⃣ فاجعه پنداری (وحشتناک دیدن وقایع)

3️⃣ سطح پایین تحمل ناکامی (بی تحملی)

4️⃣ کم‌ارزش شمردن خود (ناارزنده سازی خویشتن)

🗣 آلبرت آلیس

✨ @Asheghaneh