اولین بودی

وتااخرگرفتارتوام

اخرین هستی و

ازاول وفادارتوام

باتوبودن را

کسی اندازه من حس نکرد

هرکه باشی

بازهم یادتوام

در ساعت صفر عاشقی💋💋:💋💋

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 🌹🌹

💔 @Asheghaneh 💔

  دانلود ویدئو