🌎🌹🌍🌹🌍🌹🌍🌹🌏🌹🌏🌹🌏🌹🌏🌹🌏🌹🌏🌹🌏🌹🌏🌹

تو برمی گردی عشقم

و زندگی را از جایی که پاره شده دوباره به هم می دوزیم

در صندوق خاطره ها هنوز نخ برای بخیه زدن هست

🌎🌹🌍🌹🌍🌹🌍🌹🌏🌹🌏🌹🌏🌹🌏🌹🌏🌹🌏🌹🌏🌹🌏🌹