دختره تعریف می کرد: مانتو زرد پوشیدم رفتم بیرون, یه پسره از جلوم رد شد بهم گفت: شلـه زرد.

منم محلش نذاشتم بعد که یه خورده رفتم جلوتر صدام کرد: خانـــــــــــــوم؟

منم فک کردم می خواد چیزی بپرسه گفتم بله ؟ گفت: پشت کمرت با دارچین بنویس

"یاشوهر"

😂😂😂

به ما بجوینید 😁🍂🍂