دقیقه به دقیقه

قفل گوشی تلفن‌های‌مان را

باز و بسته می‌کنیم!

ولی به اطرافیانمان

وانمود می‌کنیم

داریم ساعت چک می‌کنیم!

منتظریم، می‌فهمی..!؟

@Asheghaneh