خوشبختی،

خطوطی دارد،

به رنگ چشمانت!!

آسمان نگاهت،

بوسیدنی ست؛ بانو!!!

فیروزه ای عشق تو،

بر سر انگشتانم،

تسبیح می شود ...

⚜

دلــم برای کسی تنــگ است

که آمــد

نمــاند 😔

و رفـــت

و پــایــان داد به هــرچه داشتــم !

دلم ﻣﮯ ﺧــﻮﺁﻫَﺪ ﺁﺭاﻡ

ﺻـِﺪﺍﻳَﺖ ﮐُــﻨَــم

ﻭ ﺑـِـﮕـﻮﯾَـﻢ ﺗــﻮ ﺧــﻮﺩﺁﺭاﻣـشـﮯ

ﻭ ﻣـَـﻦ ﺧـﻮﺩ ِ ﺧــﻮﺩ ِ ﺑــﯿـﻘَــﺮﺁﺭ

ﺧـﺮﺍﺑﺖ

می ﺷـﻮﻡ

ﻣﺮﺍ ﻫﺮ ﮔـﻮﻧﻪ ﮐﻪ

ﻣﯽ ﺧـﻮﺍﻫﯽ ﺑﺴــﺎﺯ

عشق ممنوعه من...

حال دلم را دیدی...

از دلم لحظه ای...

از ترس سفر پرسیدی...

تا کجا من بروم...

یاد تو یادم برود...

مگر این قصه ی...

پر حادثه را نشنیدی...

⚜