تو زیباترین گل در میان تمام گل ها در گلستان باغ زندگی

و درخشان ترین ستاره در میان تمام کهکشان ها در آسمان زندگی هستی