🔻قدرشناسی شما در زندگی بسیار حائز اهمیت است. بسیاری از افراد فقط بر آنچه در طلبش هستند، متمرکز میشوند و قدردانی را نسبت به آنچه دارند، از یاد میبرند. بدون شکر نعمت، هیچ چیز از مجرای قانون جذب قابل حصول نیست، چرا که اگر امتنان از وجود شما نشأت نگیرد، آنگاه گناه شما ناسپاسی است. پویشگر باشید و تواتر وجودتان را به کار گیرید تا آنچه را میخواهید به دست آورید.

💎 @Asheghaneh