🔻ایستادگی کنید، پا برجا بمانید، با ثبات پیش روید که به جایی خواهید رسید که قوانین راز طبیعت دوم شما شوند. شما بسیار به کلماتی که مردم بر زبان می‌رانند آگاه خواهید شد، به ویژه آن هنگام که از آنچه نمی‌خواهند سخن میگویند. شما بر گفته خود نیز بس آگاه میشوید.

🔻وصول به این مرتبه، نشان از آگاهی بیشتر و بیشتر شما دارد! هوشیاری شما افزون و افزون میگردد.

💎 @Asheghaneh