منابع زیادی از آنچه که ما می خواهیم وجود دارد. بیشتر از آن چیزی که تصور کنیم خوبی، عشق، لذت و… هست که به همه برسد. فقط کافی است آنها را از جوهر کاینات بخواهید و جذب کنید.

شما تنها کسی هستید که زندگیتان را می آفرینید چون هیچ کس دیگر نمیتواند بجای شما فکر و احساس و رفتار کند.

💎 @Asheghaneh