برای داشتن لب هایی زیبا ، از کلمات پر محبت استفاده کنید.
برای داشتن چشم های زیبا ، در مردم دنبال خوبی های آن ها بگردید.
برای داشتن اندامی زیبا ، غذایتان را با فقرا تقسیم کنید.
برای داشتن موهای زیبا ،

برای داشتن لب هایی زیبا ، از کلمات پر محبت استفاده کنید.

برای داشتن چشم های زیبا ، در مردم دنبال خوبی های آن ها بگردید.

برای داشتن اندامی زیبا ، غذایتان را با فقرا تقسیم کنید.

برای داشتن موهای زیبا ، اجازه دهید بچه ها با موهایتان بازی کنند.

برای موزون بودن ، با آگاهی راه بروید ، اینطور هیچ وقت تنها نمی روید.

#آدری_هپبورن

🍃🌸 @Asheghaneh