نه آرامشت را به چشمی وابسته کن،
نه دستت را به گرمای دستی دلخوش
چشمها بسته میشوند و دستها مشت میشوند...
و تو می مانی و یک دنیا تنهایی...
میلیونها درخت در جهان به طور اتفاقی توسط موش ها و سنجاب هایی کاش

نه آرامشت را به چشمی وابسته کن،

نه دستت را به گرمای دستی دلخوش

چشمها بسته میشوند و دستها مشت میشوند...

و تو می مانی و یک دنیا تنهایی...

میلیونها درخت در جهان به طور اتفاقی توسط موش ها و سنجاب هایی کاشته شدند! که دانه هایی را مدفون کردند و سپس جای مخفی آن را فراموش کردند...

خوبی کن و فراموش کن...

" روزی رشد خواهد کرد"

شب خوش

❤❤@Asheghaneh