دوست حقیقی، به تو حقیقت را میگوید، هر چند آن حقیقت تو را بیازارد و نفست را بگزد ؛
اما دشمنت تو را میخنداند
حقیقت، تلخ اما سازنده است
دروغ، شیرین اما ویرانگر است ...

❣❣ Asheghaneh

دوست حقیقی، به تو حقیقت را میگوید، هر چند آن حقیقت تو را بیازارد و نفست را بگزد ؛

اما دشمنت تو را میخنداند

حقیقت، تلخ اما سازنده است

دروغ، شیرین اما ویرانگر است ...

❣❣ @Asheghaneh