‍ باید خودت را از شر مردمانی که

فکر می‌کنند با قصد و نیت خیر مدام نصیحتت می‌کنند حفظ کنی!!!

این خیرین مداخله گر!

مدام نصیحتت می‌کنند

که این باش و آن باش!

با گوش دادن به آنها

به خودت آسیب نزن،

تو فقط باید به قلبت گوش دهی!

تنها معلمت قلبت است،

در سفر واقعی زندگی،

معلم حقیقی تو،

شهود توست.

👤 اشو

✨ @Asheghaneh