قطعه سنگی که مانع راه اشخاص ضعیف و درمانده است،

در راه انسان‌های توانمند و صاحبان اراده به منزله پله‌ای می‌شود که آنها را به طرف رشد و تعالی سوق می‌دهد.

زمان طراحی بیست سال آینده، اکنون است نه بیست سال بَعد.

اگر از ترس نرسیدن به هدف دچار استرس شده‌ای،

بدان که هنوز هم به خودت بیشتر از خدا اعتماد داری، این یعنی شکست.

اشعه خورشید تنها در صورت تمرکز به آتش تبدیل می‌شود.

تمام فکرتان را به کاری که در دست دارید متمرکز کنید.

اگر فکر می‌کنید بهای رسیدن به هدف‌تان گران است،

صبر کنید تا صورت‌حساب تلاش نکردن خود را ببینید.

♥♥@Asheghaneh