🌷☘

پست آخر امشب☺

با زندگی قهر نکن... دنیا منت هیچکس را نمیکشد...

یکی رفت و

یکی موند و

یکی از غصه هاش خوند

یکی برد و

یکی باخت و

یکی با قسمتش ساخت...

یکی رنجید

""یکی بخشید""

یکی از آبروش ترسید

یکی بد شد،

یکی رد شد،

یکی پابند مقصد شد

تو اما باش،

"""خدا اینجاست...!شبتون بخیر