💫

شما باید همچون فلوتی در دستان خداوند شوید.

بگذارید دم خداوند ازوجود شمابگذرد،وبا این دمیدن موسیقی دلفروز ومسرت بخشی بنوازد که قلب همگان را ذوب کند.

خودتان راتسلیم او کنید؛وعاری از نفس شوید؛آنگاه اوخودش می آیدوبا لطافت شما رابلند می کند وهمچون فلوتی بر لبان خویش به کارمی گیرد ودم شیرین خودرا دروجود شما می دمد.

بگذارید هرنغمه ایی را که اوخودش می پسندند بنوازد.

شبتون پر از نگاه خدا

💕 @Asheghaneh