گاهی بیشتر از یک شال پشمی

یا یک پالتوی چرم،

صدای نفس های کسی

از پشت تلفن گرمت می کند

که می گوید:

بی تو ماندن

دلگیره ...