با نام خدا شنبہ
4 اسفند را آغاز میکنیم

خدایا امروز
امیدوار کن کسی را کہ
به آستانت نا امید است
بگیر دستی که
بسوی تو بلند است
مستجاب کن دعای
کسی که با اشکهایش
تو را صدا میزند " آمین "

❤ Asheghaneh ❄

با نام خدا شنبہ

4 اسفند را آغاز میکنیم

خدایا امروز

امیدوار کن کسی را کہ

به آستانت نا امید است

بگیر دستی که

بسوی تو بلند است

مستجاب کن دعای

کسی که با اشکهایش

تو را صدا میزند " آمین "

❤ @Asheghaneh ❄