بهتر است زمانی وارد رابطه شوید که:

1.کاملا مستقل شده اید و به تنهایی تمام
 نیازهایتان را برآورده کرده اید
2.از نظر روحی از خودتان راضی هستید
3.خودتان را دوست دارید
4.عشق زیادی وجود شما را فرا گرفته ا

بهتر است زمانی وارد رابطه شوید که:

1.کاملا مستقل شده اید و به تنهایی تمام

نیازهایتان را برآورده کرده اید

2.از نظر روحی از خودتان راضی هستید

3.خودتان را دوست دارید

4.عشق زیادی وجود شما را فرا گرفته است

و می خواهید آن را با یک نفر تقسیم کنید

❤❤@Asheghaneh