🕊خدایا✨صمیمی‌تر ازهمیشه🕊سر بر آستان ملکوتیت میگذارم
✨و در دل دعا میکنم🕊و از تو میخواهم که✨آرامش، برکت وسلامتی🕊رابرای خودم،✨همه  مردم،🕊عزیزان، دوستان✨و خانوادہ‌ام ارزانی داری🌸شبتون خوش
Asheghaneh

🕊خدایا✨صمیمی‌تر ازهمیشه🕊سر بر آستان ملکوتیت میگذارم

✨و در دل دعا میکنم🕊و از تو میخواهم که✨آرامش، برکت وسلامتی🕊رابرای خودم،✨همه مردم،🕊عزیزان، دوستان✨و خانوادہ‌ام ارزانی داری🌸شبتون خوش

@Asheghaneh