💫
گاهی وقتا فراموﺵ کن کجایی
به کجا رسیدی و به کجا نرسیدی!
گاهی وقتا فقط زندگی کن …
یاد قول‌هایی که به خودت دادی نباﺵ،
تو تلاشتو کردی اما نشد …
یه وقتایی جواب خودتو نده .
هر چی پرسید : چرا اینجای زندگی

💫

گاهی وقتا فراموﺵ کن کجایی

به کجا رسیدی و به کجا نرسیدی!

گاهی وقتا فقط زندگی کن …

یاد قول‌هایی که به خودت دادی نباﺵ،

تو تلاشتو کردی اما نشد …

یه وقتایی جواب خودتو نده .

هر چی پرسید : چرا اینجای زندگی گیر کردی،

لبخند بزن و بگو کم نذاشتم

اما نشد !

یه وقتایی فقط از زنده بودنت لذت ببر…

از بودن کنار کسانی که دوستشان داری و دوستت دارند ...

صبح بخیر

💫 @Asheghaneh