‍ دَردهایِ مـَــرا

اگَر بِخواهے هَم نِمیتوانے بِخوانـے

اینـــجا دَردهــــاے مـَــرا

با خُودکارِ سِفیــد نِـوِشـــتِه اَند،

بایــد روزِگارَت ســـــیاه باشـَد کِـه

هـــــمدَردِ"مـَــن"باشـــے😞

💔 @Asheghaneh 💔