🌸🌸🌸🌸

💦انسان بی شباهت به «آب» نیست..

💦اگربخواهد زنده باشد و زندگی ببخشد،

باید جریان داشته باشد..

💦باید پی برخورد با سنگها و سختیها را به تنش بمالد..

💦باید شجاعت چشیدن گرم و سرد روزگار را داشته باشد..

💦تا باران شودو بر جهان ببارد..

وگرنه کسی که تحمل سختی ها را نداشته باشد،

💦همچون آب ساکنی است که صدایش به کسی آرامش نمی دهد،

💦با دیگران که کنار نمی آید هیچ.

خودش راهم نمی تواند نجات دهد..!

💦مرداب می شود و می گندد...

🍃 @Asheghaneh