🍃

💠مهربان خدایم دوستت دارم💠

💠همیشه لبخندت رابروجودم احساس میکنم

💠هر جاکه احساس کردم به آخررسیدم ، سایه ات بروجودم بود.

💠ممنونم که هستی ودرشرایط سخت تنهایم نگذاشتی.

💠خالصانه دوستت دارم .باوردارم که همیشه صدایم را میشنوی .

💠 آنگاه که به آسمان مینگرم ، لبخندت رابرتمام وجودم احساس میکنم.

💠تو یگانه ای و بی شریک

🌸 بودنت را سپاس میگویم

💠آنجا که گفتی : من هستم

🌸بودنت را سپاس میگویم

صبحتون بخیر

🍃🌺 @Asheghaneh