✨✨✨✨

کمی خودتان را بردارید و بتکانید.

از تمام این فکرهای بی رنگ...

از حرف‌های تو خالی..!

روزگار رقصنده، دست خودمان است جانم...

بخواهی برایت هم می رقصد..!!

نخواهی تو را رقصنده ی تمام سازهای خودش میکند.

دست رویا را بگیر،

برای یکبار هم که شده، دور شو از شهر ناامیدی...!

باور کن تو با همین چهار حرف

" امید "

معجزه خواهی کرد.

قشنگترین رقص را برای همین روز بگذار...

آنقدر زیبا حرکت کن که هر که تو را دید بگوید

چه طوفان زیبایی...!!

زیبا باش ،

باور کن ،

اگر بخواهی می شود.

🍂 @Asheghaneh