چایمان سرد شد
ایرادی ندارد
دوستی هایمان سرد نشود
کنار اجاق زندگی
استکان استکان
چای دوستی بریزیم
با کمی قند محبت
و از کنار هم
بودن هایمان لذت ببریم

عصر زیباتون با نشاط ☕️

💔 Asheghaneh 💔

چایمان سرد شد

ایرادی ندارد

دوستی هایمان سرد نشود

کنار اجاق زندگی

استکان استکان

چای دوستی بریزیم

با کمی قند محبت

و از کنار هم

بودن هایمان لذت ببریم

عصر زیباتون با نشاط ☕

💔 @Asheghaneh 💔