آنگاه که یک نی میان تهی هستی.
هیچ مانعی در تو نیست
 و خدا بر تو می دمد.
تو فقط باید مانع ایجاد نکنی
و سد راه نشوی.
اگر بگذاری خدا از راه تو جاری شود ،
زندگی چنان پر شکوه و پر عظمت
 می شود که نمی توانی

آنگاه که یک نی میان تهی هستی.

هیچ مانعی در تو نیست

و خدا بر تو می دمد.

تو فقط باید مانع ایجاد نکنی

و سد راه نشوی.

اگر بگذاری خدا از راه تو جاری شود ،

زندگی چنان پر شکوه و پر عظمت

می شود که نمی توانی تصور کنی

شب بخیر

🦋 @Asheghaneh