هرچه اهداف خود را به قسمت‌های‌ کوچک‌‌تر تقسیم کنید،
مسیر بهتر و راحت‌تری برای رسیدن به آن‌ها خواهید داشت
برنامه‌ریزی کوتاه مدت ضمانت اجرایی بیشتری دارد.

💞 Asheghaneh

هرچه اهداف خود را به قسمت‌های‌ کوچک‌‌تر تقسیم کنید،

مسیر بهتر و راحت‌تری برای رسیدن به آن‌ها خواهید داشت

برنامه‌ریزی کوتاه مدت ضمانت اجرایی بیشتری دارد.

💞 @Asheghaneh