امروز ۱۴ مرداد برابر با سالگرد «صدور فرمان مشروطیت» است.

فرمان #مشروطیت در اصل فرمان تشکیل مجلس شورای ملی ست که مظفرالدین شاه #قاجار در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ خورشیدی امضا کرد. مظفرالدین #شاه با امضای این فرمان، درخواست متحصنین در جنبش مشروطه ایران را پذیرفت و با مشارکت مردم در امر حکومت موافقت کرد و بدین ترتیب در سرزمین #ایران برای نخستین بار حکومت مشروطه تأسیس شد.

خطاب فرمان به صدر اعظم یعنی میرزا نصرالله‌خان مشیرالدوله است که خود در تهیه آن و راضی کردن شاه به امضای آن کوشش کرده‌بود. اصل فرمان به خط و انشای احمد قوام است.

#مظفرالدین_شاه

#مشروطه