۱۵ #تیر برابر با جشن خام خواری است. در تقویم #ایرانی پانزدهم تیر ماه برابر با «جشن خام خواری» و به نقل از #ابوریحان بیرونی در #آثارالباقیه، «#عمس» یا «#غفس» یا «#خواره»، جشنی از جشن‌­های سُغد باستان بوده و از مراسم این #جشن، دوری گزیدن از خوراک حیوانی و پختنی‌ها را می­‌توان نام برد.

#خام خواران معتقدند که:

* مواد غذایی خام دارای آنزیم‌هایی هستند که عمل #هضم غذا را در #بدن تنظیم می‌کنند.

* حرارت دادن یا فریز کردن #غذا این آنزیم‌ها را از بین می‌برد.

* مصرف غذا بدون وجود این آنزیم‌ها در دراز مدت سبب #مسمومیت بدن، زیاده روی در مصرف غذا و در نهایت منجر به #چاقی می‌شود.

* غذاهای خام نسبت به غذاهای پخته، مواد #مغذی بیشتری دارند.