۱۳ #تیر هر سال هم‌زمان با جشن #تیرگان است. تیرگان یکی از جشن‌های ایرانی در #تیرروز از تیرماه برابر با ۱۳ تیر در گاه‌شماری ایرانی برگزار می‌شود. این جشن در گرامی داشت #تیشتر یا همان ستاره باران‌آور در فرهنگ #ایرانی است و بنا به سنت در روز تیر (روز سیزدهم) از ماه تیر انجام می‌پذیرد.