مطالب صفحه اول بلاگرام بر چه اساسی انتخاب می‌شوند؟

مطالب صفحه اول بلاگرام بر اساس شاخصه‌های کیفی محتوا مشخص شده در الگوریتم بلاگرام به صورت خودکار انتخاب می‌شوند. این الگوریتم روزانه در حال پیشرفت و تغییر است و روز به روز به کیفیت آن افزوده خواهد شد.

#عمومی